آزمایشگاه شرکت نوین کاوه کهندژ در سال 94با اضافه نمودن تجهیزات جدید در خدمت مشتریان گرامی می باشد.

nature آزمایش متالوگرافی همراه با تصاویر ساختار میکروسکوپی و گزارش تفسیر ساختار 
nature آزمایش کشش همراه با نمودار حداکثراستحکام کششی (U.T.S)و تنش تسلیم (Y.P) {دستگاه 40 کشش تنی}
nature آزمایش ضربه چارپی همراه با گزارش انرژي جذب شده در شكست (تافنس)
nature آزمایش سختی سنجی با مقیاس برینل – راکول – ویکرز – شور
nature آزمایش ترک یابی به روش MT , PT